OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele způsob vyřizování reklamací, podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad vzniklých v záruční době.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Prodávajícím je firma HOOK CZ s.r.o., Košuličova 2, Brno, IČ 26221721, DIČ 26221721. Kupujícím (spotřebitelem) je osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu. Zbožím se rozumí jakýkoliv výrobek zakoupený v prodejně prodávajícího nebo prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím. Reklamací se rozumí oznámení zjištěné vady, o které je prodávající neprodleně informován kupujícím osobně (prodávající vystaví reklamační protokol), e-mailem nebo písemně. Oznámení musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, označení zboží a popis zjištěné závady, číslo nebo kopii daňového dokladu (faktura, pokladní doklad).

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projevily po převzetí zboží kupujícím v průběhu záruční doby.
Nárok na reklamaci nevzniká v těchto případech:
· vada nebyla reklamována v záruční době
· zboží bylo užíváno v rozporu s Návodem k obsluze
· byla provedena neodborná instalace výrobku 
· byly provedeny jakékoliv změny nebo úpravy na výrobku 

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba odpovídá vždy délce záruční doby stanovené Občanským zákoníkem. Informace o délce záruční doby je také uvedena v Návodu k obsluze, který je zároveň také Záručním listem. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převzal. Odpovědnost za vady prodávajícího se nevztahuje na opotřebení věci běžným užíváním.

NÁROKY ZE ZÁRUKY

V případě oprávněné reklamace má kupující ze záruky nároky vyplývající z Občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů. Kupující má právo zejména na:
· bezplatné a včasné odstranění vady
· přiměřenou slevu z kupní ceny
· výměnu zboží, jde-li o vadu neodstranitelnou
· odstoupení od smlouvy, jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání zboží

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A POTVRZENÍ ZÁRUČNÍHO LISTU

Kupující má povinnost zkontrolovat při převzetí zásilku a převzít ji jen v případě, kdy je bez viditelného poškození (bez poškození transportního obalu). V případě poškození zásilky je kupující povinen sepsat s přepravcem reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nezbytně nutné provést zápis do reklamačního protokolu přepravce. O nepřevzetí zásilky z důvodu jejího poškození kupující informuje také prodávajícího. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah zásilky je poškozen nebo obsahuje jiné zboží, než bylo objednáno, upozorní neprodleně prodávajícího a to telefonicky, písemně nebo e-mailem. Záruční list (=návod k použití) je kupujícímu doručen spolu se zbožím. 

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace jsou přijímány buď osobně v sídle prodávajícího (vystavení reklamačního protokolu), e-mailem nebo písemně. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o dalším postupu. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující předložil Typový list a doklad o koupi. Pokud kupující doklad o koupi nepředloží, je třeba, aby poskytl informace umožňující dohledání dokladu v informačním systému prodávajícího. Zboží, které kupující odesílá k reklamačnímu řízení, musí být v kompletním stavu, tedy včetně příslušenství a návodů. Kupující bere na vědomí, že při přepravě musí být zboží dostatečně chráněno, jinak nemusí být reklamace uznána. Po přijetí reklamace bude kupující informován o nejvhodnější formě řešení reklamace a podrobnostech reklamační procedury. O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

HOOK CZ s.r.o.
Košuličova 2, 619 00 Brno

e-mail: info@hook-tz.cz

telefon: 543 250 121, 543 252 024