Schvalování tažných zařízení:

Tažná zařízení podléhají povinnosti tzv. homologace. Tažné zařízení prodávané v Evropské unii musí být schváleno dle normy ES 94/20 (označení „e“) nebo dle EHK 55 (označení „E“). V ČR je platné také národní Osvědčení „Atest 8SD“, které bylo udělováno výrobkům schvalovaným do roku 2004. V ČR vydává schválení (homologaci) MD ČR. Platné jsou samozřejmě i homologace pocházející z jiných států EU.

Tažné zařízení musí být opatřeno štítkem, na kterém musí být uvedeno číslo homologace, D-hodnota a maximální hodnota svislého zatížení.

Důležitou součástí legislativy je také tzv. Bloková výjimka platná od roku 2002 a novelizovaná v roce 2010 Nařízením Komise (EU) čís. 461/2010. Bloková výjimka upravuje pravidla prodeje nových vozidel, distribuce náhradních dílů a poskytování servisu a oprav motorových vozidel. Pro majitele vozidel jsou důležité především tyto zásady:

  • Prodejce vozidel nesmí podmiňovat poskytování záruky tím, že bude auto servisováno ve značkové síti servisů. Zákazník má právo využít služeb nezávislého servisu i během záruční doby.
  • Prodejce vozidel nesmí podmiňovat poskytování záruky tím, že budou do auta instalovány pouze náhradní díly nebo příslušenství doporučené výrobcem vozidla.
  • Zákazník má právo koupit jakýkoliv náhradní díl nebo příslušenství, které je schváleno dle evropských předpisů (tzv. díly srovnatelné kvality).

Pokud je odborně namontováno homologované tažné zařízení, neztrácí zákazník záruku na vozidlo!

Přihlášení tažného zařízení:

  • K přihlášení tažného zařízení jsou nutné následující doklady
- potvrzení o provedení montáže (např. na typovém listu, ale může mít i jinou formu) nebo potvrzení o kontrole tažného zařízení z STK
- certifikát montážní dílny o pověření k montážím TZ od výrobce nebo dovozce
- velký technický průkaz
- osvědčení o technickém průkazu
- vyplněný formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“
- platný doklad totožnosti
- výpis z OR nebo živnostenský list (pokud je auto v majetku firmy)
- plnou moc (pokud je vlastník zastoupen jinou osobou)
  • Typový list již nepatří mezi nezbytné dokumenty pro přihlášení, ale většina dodavatelů jej i nadále přikládá ke svým výrobkům. Typový list obsahuje specifikaci výrobku a důležité technické údaje (D-hodnota, max. hmotnost přívěsu). Na typovém listu také potvrzuje autorizované montážní pracoviště provedenou montáž.
  • Pokud tažné zařízení není namontováno pověřeným montážním pracovištěm, musí zákazník před přihlášením navštívit STK, kde bude montáž TZ za poplatek zkontrolována a vystaveno potvrzení pro Dopravní úřad.
Vozidla, která mají v TP nulovou hodnotu hmotnosti přívěsu, mohou být vybavena "nosičem zavazadel", který konstrukcí odpovídá konstrukci tažného zařízení, ale nemá uvedenu žádnou D-hodnotu.
Toto zařízení nesmí být použito k tažení přívěsu. V typovém listu bude uvedeno, že jde o nosič zavazadel (např. nosiče kol). Tato zařízení se nezapisují do technického průkazu, a jejich přítomnost na vozidle nemůže být hodnocena jako závada.

Pro více informací: Instrukce MDČR pro STK